Szukaj...

wtorek, 22 maja 2018

Historia trendów ... co to jest trzecia fala kawy?

Co to jest trze­cia fala kawy??

 

Trze­cia fala to obecne trendy doty­czące kawy, a będące kon­se­kwen­cją wzro­stu świa­do­mo­ści kon­su­men­tów. Doce­niono kawę dobrej jako­ści, zwra­ca­jąc więk­szą uwagę w jaki spo­sób prze­biega pro­ces pale­nia, skąd pocho­dzi ziarno, w jaki spo­sób jest ona przy­go­to­wy­wana.

 

Myślę, że okre­śle­nie trze­ciej fali, można przy­pi­sać ogól­nie do naszych zacho­wań kon­su­menc­kich, ponie­waż ten wzro­stu świa­do­mo­ści dotyczy nie tylko kawy, ale wielu innych pro­duk­tów. Chcemy tego co naj­lep­sze, co dobre, smaczne i zdrowe.

 

Skoro jest trze­cia fala, była rów­nież pierw­sza i druga. W tym wpi­sie zoba­czymy w jaki spo­sób kształ­to­wało się podej­ście do tego ciem­nego i aro­ma­tycz­nego napoju.
Pamię­ta­cie zapewne z wpisu pt.  Od małego krzaczka  do filiżanki kawy kilka fak­tów historycznych na temat kawy. Jeśli nie pamię­ta­cie lub nie czy­ta­li­ście, a inte­re­suje Was to, zapra­szam do lek­tury. Przy­po­mi­nam, tek­sty na tym blogu czy­tamy tylko z fili­żan­ką­/kub­kie­m/sz­klanką kawy w dłoni 😉


Jak wyglą­dało na prze­strzeni lat podej­ście do kawy?

Pierw­sza fala: kawa dla mas – lata 1900–1960
-doce­niono pobu­dza­jące wła­ści­wo­ści kawy, jej głów­nym zada­niem było doda­wać ener­gii
-kawa była gorzka, bez smaku i luro­wata – uży­wana dużo cukru oraz śmie­tanki aby napój nada­wał się do picia
-wyna­le­ziono kawę roz­pusz­czalną, dzięki czemu zapa­rze­nie kawy było pro­ste
-kawa pako­wana próż­niowo
-czasy maso­wej pro­duk­cji, pozy­ski­wa­nia taniego surowca i roz­woju reklamy – niska świa­do­mość kon­su­men­tów
-poświe­cono smak i jakość, na rzecz wygody i maso­wej pro­duk­cji.

Druga fala: kawiar­nie sie­ciowe późne lata 1960–1990
– roz­wój kawiarni sie­cio­wych np. Star­bucks czy Cof­fe­he­aven
– sie­ciówki wpro­wa­dzają na rynek kawę lep­szej jako­ści, popra­wia się jej smak i jakość
– na rynek zostają wpro­wa­dzone eks­presy do kawy
– wyko­rzy­sty­wa­nie zia­ren ara­biki zamiast tań­szej robu­sty uży­wa­nej tra­dy­cyj­nie w kawie roz­pusz­czal­nej
– mocna kawa i espresso staje się bar­dzo popu­larna
– ludzie poznają różne rodzaje zia­ren kawy i spo­soby jej parze­nia.
– zaczęto doda­wać do kawy różne dodatki, takie jak: sło­dziki, syropy, posypki, bitą śmie­tanę i mleko
-odej­ście od maso­wej pro­duk­cji na rzecz jako­ści zia­ren
-nie cho­dzi tylko o to aby kawa doda­wała ener­gii, coraz waż­niej­szy jest jej smak oraz jakość.

Trze­cia fala kawy – kawy wyso­kiej jako­ści lata 1990 do teraz
– wzrost zain­te­re­so­wa­nia kawą: skąd pocho­dzi, pro­ces pro­duk­cji, jak jest palona i jak jest parzona
– wzrost świa­do­mość kon­su­men­tów, roz­wój rynku kawy o wyso­kiej jako­ści – kawy spe­cia­lity
– roz­wój kawiarni ser­wu­ją­cych naj­lep­szą jako­ściowo kawę, ofe­ru­ją­cych m.in. alter­na­tywne metody parze­nia jak Che­mex, Drip­pery, Aero­press
– coraz chęt­nie kon­su­menci sami w domu eks­pe­ry­men­tują z róż­nymi meto­dami parze­nia, poszu­ku­jąc naj­lep­szych dla sie­bie sma­ków
– wyko­rzy­sty­wa­nie zia­ren z jed­nego kraju pocho­dze­nia do danego napoju
– roz­wija się sztuka ozda­bia­nia kawy latte (latte art)
– kawo­sze nauczyli się zwra­cać więk­szą uwagę na jakość tego co piją i nie trak­tują jej już jak zwy­kły napój
– zwięk­sze­nie jako­ści kawy, bar­dziej bez­po­średni han­del, więk­szy nacisk na zrów­no­wa­żony roz­wój, lżej­sze pro­file palenia, inno­wa­cyjne metody warze­nia.


”Czwarta fala”? 

Zna­la­złam jedy­nie wzmianki o tym że wła­śnie, że być może zaczyna się „czwarta fala”. Czy jest ona w ogóle moż­liwa, czy nie doszli­śmy już w pozna­wa­niu i cele­bro­wa­niu kawy do końca? Być może doświad­czamy jej teraz bez świa­do­mo­ści, a dopiero upływ czasu to poka­rze.
Być może będzie to wręcz naukowe zagłę­bie­nie się w temat – pozna­nie roślin kawo­wych, zna­jo­mość śro­do­wi­ska w któ­rym doj­rze­wają, zia­ren kawy….

Czas poka­rze w jaki spo­sób będą się kształ­to­wały kawowe trendy.

wtorek, 15 maja 2018

Alternatywne metody parzenia kawy cz. III Chemex


Chemex to ciekawe urządzenie, służące do parzenia kawy. 

Oprócz pasji do kawy, ma również zacięcie artystyczne. Występuje w wielu  różnych serialach i filmach. m.in. jedynym z moich ulubionych pt. „Przyjaciele”. Nieraz w scena w kuchni, u jednej z bohaterek widzimy jak paczka znajomych pije kawę i nalewa sobie ja z właśnie z chemexu. Zwróćcie uwagę. Ja, odkąd to zauważyłam, widzę ten chemex cały czas.. jeśli nie jest używany, stoi gdzie między sprzętami kuchennymi. Występuje również w znanym serialu "Mad Men", pojawił się w takich filmach jak „Dziecko Rosemary”, „Interstellar”…

Prawdziwa gwiazda :)

Krótka historia:

Chemex został wynaleziony przez ekscentrycznego, niemieckiego chemika, dr Petera Schlumbohm, który w 1942 wyemigrował do Ameryki. W ciągu swojej kariery opracował ponad 300 patentów, od koktajli do samochodów. Jego celem było sprawienie, aby przedmioty codziennego użytku stały się bardziej funkcjonalne, atrakcyjne i przyjemne w użyciu.
W 1941r. wynalazł CHEMEX, podczas przerobienia nieco lejka laboratoryjnego na zaparzacz do kawy. Projekt ekspresu opatentował i tego samego roku  założył w Nowym Jorku firmę Chemex Corporation, która miała się zająć produkcją nowego wynalazku.
Skąd pomysł na tak ciekawy kształt?
Peter Schlumbohm  jako przedstawiciel tzw. ruchu New Kitchen we wzornictwie, traktował kuchnię jak  laboratorium chemiczne, sam zresztą  był specjalistą od filtracji i ekstrakcji. Dlatego przy tworzeniu swojego ekspresu do kawy inspirował się  sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym przez chemików. 

Instytut Technologii z Illinois ponad 50 lat temu uznał go za „jeden z najlepiej zaprojektowanych przedmiotów czasów współczesnych”.

Kilkadziesiąt lat temu był on zupełnie  normalnym wyposażeniem kuchni amerykańskiej klasy średniej. Nie kojarzył się zupełnie z  alternatywą.  Coraz  powszechniejsze  ekspresy ciśnieniowe wyparły takie urządzenia jak Chemex.
Pojawienie się tzw. trzeciej fali kawowej w latach 90 XX w. przyczyniła się do tego, że takie sprzęty powróciły w wielkim stylu   i stały się ikoną alternatywnego stylu tzw. „slow coffe”.


Zalety Chemexu.

- można w nim zaparzyć duże ilości aromatycznej kawy – urządzenie jest dostępne w różnych wielkościach,  można dobrać do swoich potrzeb.
-elegancki  i harmonijny kształt , który sprawia że jest to sprzęt będący piękną ozdobą  kuchni.
- łatwość czyszczenia – jest to urządzenie proste, nadaje się do mycia w zmywarce, utrzymanie czystości jest proste i szybkie.
- prosty w obsłudze – zaparzenie kawy w tej eleganckiej „probówce” nie powinno sprawić nikomu trudności. 

Wady Chemexu 

- być może dla niektórych może być to cena , która waha się w granicach 200 zł.

Jak przygotować kawę?

Potrzebujemy:

 - kawę świeżo paloną, zmieloną średnio grubo,

- filtry do kawy,
- wodę .
  • Włóż papierowy filtr do górnej części Chemexa. Zagotuj wodę i przelej nią filtr. Po pierwsze pozbędziemy  się papierowego posmaku, a dodatkowo podgrzejemy  dzbanek, dzięki czemu  kawa dłużej utrzyma temperaturę.  Wodę wylewamy, uważając na filtr.
  • Kawę wsypujemy do filtra i zalewamy wodą ale nie wrzącą, ok 90  stopni. Nalewamy tyle wody aby minimalnie zakryła kawę – odczekujemy chwilę i stopniowo dolewamy resztę wody.
  • Ściągamy filtr i rozlewamy nasza kawę do kubeczków. 
Jeśli chodzi o proporcje, każdy powinien sam dojść do tego co mu smakuje. Kawa z Chemexu wychodzi dość delikatna, więc jeśli lubicie mocniejsze smaki użyjcie więcej kawy mniej wody.
Praktyka czyni mistrza.

A jeśli stwierdzicie że to jednak nie to, parzenie trwa za długo lub z innego powodu zaprzestaniecie używania Chemexu, możecie sobie z niego zrobić gustowny wazon….